,, Dumnezeu s-a milostivt” – Iohanan

„Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor !”

 

Fiidcă sf. Scripturi păstrează nealterat Revelaţia, aici veţi găsi în scurte biografii repere sacre, care n-au contenit de atunci să vorbească lumii despre un alt drum şi o altă Împîrăţie.

ŞI astăzi ni se spune că nimeni nu intră în ceruri fără pocăinţă, motiv pentru care icoana Bisericii Deisis îl prezintă pe Ioan Botezătorul cu aripi îngereşti stând de-a stănga Mântuitorului Hristos şi de-a dreapta fiind Maica Domnului .

sf_ioan.jpg

,, Dumnezeu s-a milostivt” – Iohanan. Ioan nu este un mister. Are viaţa şi activitatea publică. Fiu de preot care a scăpat cănd au fost ucişii prunci din Betleem şi nu s-a ascuns la Qumram fiindcă eseenii în manuscrisele lor s-ar fi lăudat cu un aşa profet. Tatăl se numea Zaharia, preot al Legii Vechii şi slujea la Templu din Ierusalim, iar mama pe nume Elisabeta era din neamul lui Abia, descendenta a semintiei lui Aaron şi erau rude cu Sfinţii Părinţi Ioachim si Ana.. Deşi erau bătrâni, părinţii şi-au dorit un copil, iar Dumnezeu i-a ascultat. Şi s-a nascut în cetatea Orini.

 

Şi erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile şi rânduielile Domnului.
 
Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale,
A ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul Domnului.
Iar toată mulţimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară şi se ruga.
Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii.
Şi văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi frică a căzut peste el.
Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan.
Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor bucura.
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt.
Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit.
Şi a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia mea înaintată în zilele ei.
Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea.
Şi iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor.
Şi poporul aştepta pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu.
Şi ieşind, nu putea să vorbească. Şi ei au înţeles că a văzut vedenie în templu; şi el le făcea semne şi a rămas mut.
 
Şi după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu.
Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit mila Sa faţă de ea şi se bucurau împreună cu ea.
Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul şi-l numeau Zaharia, după numele tatălui său.
Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va chema Ioan.
Şi au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta.
Şi au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit.
Şi cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Şi toţi s-au mirat.
Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu.
Şi frica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte.
Şi toţi care le auzeau le puneau la inimă, zicând: Ce va fi, oare, acest copil? Căci mâna Domnului era cu el.
Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a proorocit, zicând:
Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut răscumpărare poporului Său;
Şi ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul Său,
Precum a grăit prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac;
Mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi.
Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi aducă aminte de legământul Său cel sfânt;
De jurământul cu care S-a jurat către Avraam, părintele nostru,
Ca, fiind izbăviţi din mâna vrăjmaşilor, să ne dea nouă fără frică,
Să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre.
Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui,
Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor,
Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus,
Ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii.
Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.

De mic copil crescuse sub rănduiala Legii sfinte iar pe la 16 ani ia drumul unei alte şcolii: pustietatea iordanului.

În anul 26 d. Hr. şi primul an al domniei lui Pilat din Pont ,, îngerul Domnului” aşa cum îl numeşte proorocul Maleahi îl face cunoscut lumii pe Fiul lui Dumnezeu.

Împărăţia cerurilor nu este doar o dorinţă a unora ci o realitate pentru cei credincioşi. Ea trebuie să se întipărească ca o pecete  a Sf. Duh în fiecare din noi prin taina sf. Botez.

Cei care alergau la Ioan să fie botezaţi cu botezul pocănţei de pe atunci trebuiau să facă fapte vrednice de căinţă. Între cele 2 Tetamente Ioan arată cu degetul către Cel care trebuia să crească şi să ne mântuiască .

,,În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”.

Să modelezi sau să salvezi sufletul cuiva e lucru anevoios şi enorm: dar să schimbi mentalităţi colective ale unui popor ce se socotea teocratic1 Ce misiune ce sfinţenie, ce ales! Începutul Noului Testament îl face Ioan, pregătind poporul. Şi-a făcut datoria ca la Sfânta Carte. N-a dezamăgit pe nimeni şi unii i-au rămas devoţaţi ca ucenici, chiar dacă el le-a spus că şi-a încheiat misiunea. Şi astfel se pune început adâncii smerenii. Ce sentiment nobil, ce calitate să recunoşti că rolul tău istoric între pământ şi cer s-a încheiat şi să arăţi mereu spre Hristos!

Şi aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la El iudeii din Ierusalim, preoţi şi leviţi, ca să-l întrebe: Cine eşti tu?
Şi el a mărturisit şi n-a tăgăduit; şi a mărturisit: Nu sunt eu Hristosul.
Şi ei l-au întrebat: Dar cine eşti? Eşti Ilie? Zis-a el: Nu sunt. Eşti tu Proorocul? Şi a răspuns: Nu.
Deci i-au zis: Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuţi?
El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Îndreptaţi calea Domnului”, precum a zis Isaia proorocul.
Şi trimişii erau dintre farisei.
Şi l-au întrebat şi i-au zis: De ce botezi deci, dacă tu nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul?
Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L ştiţi,
Cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei.
Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.
Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era,
Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă.
Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel şi a rămas peste El.
Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.

Ascet şi sfănt rămăne ales de Dumnezeu: propovăduitor, mărturisitor Înaintemergătorul şi Botezătorulu Domnului. Sihăstria Iordanului a dat roade pe care omenirea de atunci aleargă să le culeagă încontinu.

Ţinuta, comportamentul ca şi înfăţişarea era deja în contrast cu lumea şi apucăturile ei. Icoană de monah prinsă la mijlocul celor 2 Testamente ca toţi cei vechi şi cei noi să se întălnească în icoana ÎNVIERII. Crucea Mică a sfărşitului de august şi Înălţarea sf. Cruci la început de An bisericesc tot cu post în 14 septembrie.

Şcoala lui n-a fost rabinică ci inspiraţia Duhului Sfânt. El nu face petiţii sau cereri lumii sau autorităţilor, ci doar mărturiseşte avănd aprobarea lui Dumnezeu care l-a trimis Atunci. Nu a vrut nici să intimideze pe cineva, nici să fie linguşitor ca să se facă plăcut, ci direct: cu subiect şi predicat La întrebare şi dorinţă un răspuns ferm. Trebuie ca lumea să se schimbe. Un alt comportament:o viaţă nouă cuprinsă de căinţă.Toţi care veneau simţeau că nu se mai poate merge în această mocirlă mirositoare. Deja cu Ioan făceau primul pas spre Viaţa veşnică.Toţi care înţeleg lucrarea sfântă au început să-şi facă Tema. Au crezut în Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. S-au încreştinat cel puţin vreo 2 miliarde şi ceva iar ceilaţi sunt aşteptaţi cu răbdarea unui Dumnezeu pănă la examenul final:,, când nu toţi vom muri ci toţi se vor schimba”. Toţi cei chemaţi vor regreta dacă nu vor veni după El, pentru că Hristos nu mai este doar Mielul blând care ridică păcatele lumii: ci Judecător.

Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică.
Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului.
Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie?
Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă,
Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.
Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins. 

Ţinută adecvată ca şi discursul sobru care chema pe evrei dar şi pe păgâni voind să distrugă năravurile rele. Hrana era aleasă fiind socotită curată de toţi.

„Ce ati iesit sa priviti in pustie? Oare trestie clatinata de vant? Oare om imbracat in haine moi si scumpe? Oare prooroc?” Si tot El raspunde cu glas ferm: „Da, zic voua si mai mult decat un prooroc. Acesta este cel despre care s-a scris: Iata trimit inaintea fetei Tale pe ingerul Meu care va gati calea Ta, inaintea Ta.”

Domnul asadar confirma caracterul ingeresc al lui Ioan

Postat in Articole personale de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.