Duminica Floriilor

Cum trebuie sa cinstim sfintele Patimi.

                                       
 „Osana,
binecuvâ
ntat cel ce vine întru numele  

                                                                                         
Domnului, împăratul Iul Israil”.
loanXlI.lB).

                                 

nd
văd că lisus Hristos intra cu atâta cinste, cu atâta slavă, cu atât triumf în
Ierusalim pot să socotesc pe drept cuvânt că Hristos n-are să se
mai teamă de nici un
rău din partea .invidiei şi urii arhiereilor, bătrânilor şi
cărturarilor. O,
Ierusalime, cetate sfântă, cu adevărat cetate a lui Dumnezeu!
„Lucruri
slăvite, s-au grăit de tine”
(Psalmi, LXXXVI, 2) ui veacurile x trecute; lucruri
slăvite se vor grăi de tine în veacurile viitoare, pentru
mulţumirea şi
dragostea pe care o arăţi către dumnezeiescul tău Binefăcător!
Laud, copii ai
evreilor, gândul vostru cel bun! Voi luaţi acum ramuri de
măslin şi stâlpări
de fmic, simboluri de biruinţă, şl cu
ele întâmpinaţi pe Hristos, pe’ acest făcător de minuni, Fiu al lui David, ca
pe un împărat al
lui Israil! Inima voastră îmi arată că sunteţi gata să puneţi mâna şi pe
arrne^
spre*a-L păzi în orice clipă.de uneltirile duşmanilor lui.

Aici în
Ierusalim, lisuse al meu, n-ai de ce să te temi! Ierusalimul Ţi-i
loc de scăpare! Dacă
s-a sculat toată cetatea când ai intrat în ea, se va scula”
din nou toată cetatea
ca să te păzească. Degeaba vă osteniţi, cărturarilor,
bătrânilor şi
arhiereilor! Pentru ce vă mai sfătuiţi în sinedrii? Ce puneţi la
cale în sinagogi? Nu
mai aveţi vreo putere să faceţi, vreun rău acestui
Nazarinean, primit de nenumărat popor cu
atâta prăznuire: „Osana,, binecuvântat
cel ce vine întru numele Domnului, împăratul lui Israil”.

Dar ce spun eu? Cât sunt de nestatornice gândurile oamenilor! Cât sunt de
mincinoase Seninele de dragoste ale cetăţii ucigaşe! Cât este de
trecătoare buna
primire â poporului nerecunoscători Cetatea Ierusalimului,
care este astăzi
teatrul unei atât de strălucite sărbători, peste puţine zile va
ajunge teatrul unei
tragedii înfiorătoare. Ierusalimul, care-L primeşte ca
pe împăratul lui
Israil, îl va pironi pe un-lemn ca pe un osândit. Acelaşi
popor care acum
flutură stâlpări, va ciopli crucea. Acesta, acesta care
acum strigă: „Osana”,
va striga: „Să se răstignească”. Prin urmare astăzi
atâta cinste şi peste
puţine zile atâta defăimare? Aceiaşi oameni care astăzi.

    I se închină să fie oare tot aceia care îl
răstignesc? Da! Asta a pătimit
atunci Hristos de la Evrei şi tot aşa pătimeşte şi astăzi
de la creştini, care,
în aceste sfinte zile, I se închină cu cuvintele, dar cu
faptele îl răstignesc.

Cu
trupul strigă: „Osana”, iar cu sufletul: „Să se
răstignească”.
Acesta va
fi subiectul predicii de astăzi: cum trebuie
creştinii să cinstească patimile
Domnului în aceste sfinte zile. 

ARTEA ÎNTÂIA

După ce lisus Hristos a stat la Cina cea de Taină, s-a dus,
împreună cu
ucenicii lui,, dincolo de pârâul Chedrilor, în satul „Ghetsimani. Era pe
înserate. Pe ceilalţi ucenici i-a lăsat acolo, şi a luat cu El pe cei trei, pe
Petru, pe lacov şi pe loan. S-a dat mai la
o parte ca să se roage; şi gândindu-se la
patima.Sa, I s-a întristat sufletul lui până la moarte.
-ţi inimă bună, lisuse! Nu te întrista! Văd că vine spre tine o mulţime de oameni cu fanare şi făclii. Trebuie să
fie oameni buni, căci
altfel n-ar
umbla noaptea cu lumină. Văd că înaintea lor merge un om care
după
înfăţişare mi se pare că-i un-aPenic al Tău. Văd pe aceia că se apropie, iar acesta că te salută: „Bucurase,
învăţătorule!”
Mai mult încă,
te sărută:- „si L-a
sărutat”
(Matei, XXVI, 49). Poate fi vreun rău oare acolo Unde sunt
sărutări, acolo unde sunt salutări, acolo unde este un ucenic, acolo unde sunt,
fanare şi făclii? Fă-ţi inimă bună, lisuse, nu te
teme!   

Dar la urma urmelor ce se întâmplă? Acei oameni, purtători de făclii, sunt o ceată de
ostaşi, sunt o mulţime de slujitori, care vin să-L prindă pe
lisus, să-L ducă la moarte. Acel ucenic
estef Iuda vânzătorul, care L-a vândut
pentru treizeci de arginţi şi acuma vine să-L-dea. Acea salutare este
vicleană.
Acel sărut este semnul vânzării. „Pe care-L voi săruta, acela este;
prindeţi-î”
(Matei, XXVI, 48; Marcu, XIV, 44; Luca, XXII, 41). Cum?
Se văd unele şî se întâmplă .altele? Da, în adevăr! în ce mare primejdie se
găseşte lisus! Are dreptate, are dreptate să spună: „întristat este sufletul Meu până la moarte” (Matei, XXVI, 38; Marcu, XIV, 34).

La fel se întâmplă în sfânta şi marea Vineri, când se face pomenirea sfintelor şi
înfricoşătoarelor patimi ale Mântuitorului. Mulţime multă, cu
cruci şi sfinte epitafe în
frunte se înşiră de la un capăt la altul al oraşului.
, Mulţime nenumărată
de clerici şi laici, atât mari cât şi mici, din care unii
merg înainte, iar
alţii vin în urma sfintei litanii. Pretutindeni, oameni Ue
toate vârstele
aleargă grămadă să vadă cortegiul; stau agăţaţi de ferestre
bărbaţi şi femei,
.tineri si copii, bătrâni cKîar, ca să privească cortegiul
sfânt. Luminăţie mare
de făclii şi de lumânări încât întunericul nopţii
luminează <:a
ziua. Toate acestea sunt semnele unei evlavii deosebit de
călduroase. Cine
vede ce se întâmplă în Biserici, în pieţe si pe străzi, va
socoti că tot oraşul este plin de durere, de zdrobire de
inimă şi de umilinţă,
ca şi
Ninive, când a făcut acea pocăinţă de obşte spre a îmblânzi pe                        Dumnezeu.                                                                                  

Şi
cum se face, că suntem cu adevărat pocăiţi în marea Vineri, cu toate că în
zilele anului am fost nişte păcătoşi? Cu toate acestea se văd
unele şi se întâmplă altele. Toată pompa
aceea nu e altceva decât o manifestare teatrală. Din mulţimea aceea naare, care
ajeârgă ca să prăznuiască patimile lui
Hristos, unii nu s-au pocăit deloc. Văd pe Hristos
răstignit pe Cruce, dar unul nu s-a despărţit
încă de amantă, altul n-a întors –
încă
lucrul străin, celălalt n-a iertat încă pe duşmanul lui, nu şi-a lăsat răul
său obicei şi nici n-are de gând să-şi îndrepte
viata. Alţii s-au pocăit dar
pentru
6 clipă; s-au”căit că au păcătuit, dar după puţină vreme se vor căi că
s-au pocăit. Alţii au de „g and să se
mărturisească, ‘dar au de gând ca îndată
ce^va învia Hristos să-L răstignească din iqm.,”Răstignind din nou pe Fiul lui
Dumnezeu”
(Evrei, VI,
6), după cum spune Fericitul Pavel. O, Dumfiezeule!
Creştinii cinstesc patimile lui Hristos numai cu buzele, dar
inima lor este foarte departe. Aşa se plângea
Dumnezeu, prin gura lui
Isaia, şi aşa
se plânge şi însuşi Hristos în Sfânta Evanghelie: „Făţarnicilor,
bine a profeţit despre voi Isaia spunând:
„Poporul acesta se apropie de mine cu gura lui si’cu buzele mă cinsteşte;
dar inima lui este departe de
mine”
(Matei, XV,
7-8; Isaia, XXIX, ‘l3). Astfel în acea mare Vineri Iudeii au răstignit
odinioară pe Hristos. Creştinii însă îl răstignesc din nou
în fiecare Vinere
mare, pentru că unele se văd şi altele se fac, cu toate că,
mai cu seamă în această mare zi
trebuie să se arate creştinii mai evlaviosi

şi mai
recunoscători.

Poporul Antiohier s-a răsculat; Seleuc împăratul abia â scăpat din mâinile răsculaţilor,
care voiau să-i ia şi viaţa, după ce i-au luat împărăţia,
împăratul a fugit
singur pe ascuns din palatul împărătesc; a ieşit necunoscut
din cetate, a mers toată noaptea şi spre ziuă a ajuns la ţărmul unei mări. Aici se aşează ca
să-şi tragă puţin sufletul. Obosit cu trupul din pricina
ostenelii, întristat
cu sufletul din pricina” nenorocirii, şi se gândea cu
multe suspine la
nenorocirea sa  Dar răsculaţii, care îl
voiau mort, îi iau
urma; ajung şi ei în acelaşi loc, îl zăresc de departe si-1 cunosc.
Atunci
aleargă
cu toată mânia în faţă, cu săbiile în mâini şi se năpustesc asupra lui
să-i bea
sângele.Se  apropie; dar aici, văzând pe
împărat, pe propriul lor
împărat, singur fără nici o însoţire, doborât de durere,
fără nici o mângâiere, ,
lipsit de orice podoabjîmpărătească, zăcând la pământ, cu
faţa plină de
lacrimi, îşi stăpânesc mai întâi mânia şi mâinile, li se face milă-de
el, le
pare’rău.de
răscoala ce-au făcut-o, îl mângâie cu cuvinte înduioşătoare, îl
ridică de la pământ,
i se închină iarăşi ca unui împărat, îi cer iertare .pentru
cele trecute, îl
însoţesc până în cetate, .îl urcă pe tron şi-i jură pe vjitor
credinţă si ascultare. Atâta putere a avut
în inimile acelor barbari şi
 zvrătiţi înfăţişarea unui împărat
nenorocit.
Ei, creştinilor! Acela pe care-L vedem în marea Vineri pironit pe Cruce, încununat cu
spini, fără frumuseţe din pricina pălmuirilor, tot plin
de sânge din pricina
rănilor, este împăratul slavei, este împăratul nostru, în numele căruia am fost
botezaţi, în Evanghelia căruia credem, în împărăţia
căruia nădăjduim.
Păcatele noastre L-au adiis într-o stare atât de jalnică.
Deci în ceasul în care îl
vedem aşa, sunt inimile noastre atât de împietrite
şi nu se zdrobesc de
durere? Atunci trebuia să spunem, dar s-o spunem din
inimă şi cu toată
zdrobirea inimii; lisuse al meu, Răscumpărătorul meu,
este drept ca tu să fii pironit pe  cruce şi eu să stau încă în pat cu amanta! Tu să porţi cununa
de spini şi eu să am atâtea gânduri rele în cap! Tu să ai
rană deschisă în coastă şi eu să ţin în
inimă o ură veşnică împotriva aproapelui
meu! Tu să ai ţintuite mâinile şi picioarele, iar mâinile mele să
fie pline de nedreptăţi, picioarele mele
să-alerge spre pierzare! Tu să ai
preacuratul
trup sfâşiat de bice şi eu să am trupul meu întinat cu atâtea
necuraţii! Eu trebuia să port o astfel de cruce!
Eu să primesc atâtea patimi!
Eu să
rabd o astfel de moarte! Dar dacă nu pot să mor pentru tine, cel
puţin să mă pocăiesc; dacă nu pot să-mi vărs
sângele, să vărs cel puţin
lacrimi;
dacă nu pot să-mi dau viaţa pentru viaţa ta, să-mi dau cel puţin
dragostea pentru dragostea ta. Tu, Dumnezeu fără
de păcat, ai făcut atâtea
pentru
mine, un om păcătos, şi eu ce pot mai puţin să fac pentru tine, decât
să te iubesc, decât să nu mai păcătuiesc? Deci mă
pocăiesc, mă lepăd de
greşelile
şi de păcatele mele trecute si jur de apum înainte dragoste veşnică
numelui Tău şi ascultare
legii Tale.

a trebuia să spunem,
aşa trebuia să .facem în Vinerea mare. Acesta
. este şi scopul S«mei noastre
Biserici, care ne aduce amin te in fiecare an
de patimile si moartea lui Hristos. Sărbătoarea
creştinilor, spune dumnezeiescul Hrisostom,
mai cu seamă în aceste sfinte zile trebuie să fie arătare de fapte bune, de
evlavie sufletească, de vieţuire curată. Arătare de.
fapte bune, nu numai de făclii şi lumânări;
evlavie sufletească, nu numai la suprafaţă; vieţuire curată, nu numai decor
teatUl. Astfel, dacă unele se văd şi altele se fac, ştiţi ce ar fi mai bine să
facem? Asculta-ţi-o.
In războiul pe
care-1 făcea împăratul Saul împotriva Filistenilor, Saul
a murit înjunghiat
cu propria sa mână. Gând a auzit-o David, şi-a rupt
hainele, a făcut plângere
mare şi a spus către tot poppruli Bărbaţi israeliţi, împăratul Saul a murit.
Tăceţi deci. Nu vreau ca cineva să descopere asta,
ca să n-o audă
duşmanii şi să se bucure. „N-o vestiţi în Gat, nici n-o
binevestiti în
răspântiile Ascalonului, ca să nu se bucure fiicele celor de alt neam” (
II împ. l,
20). Vine Sfânta şi marea Vineri, iar sfânta noastră Biserică ne aminteşte că Fiul Dumnezeului
celui viu, Dumnezeu-Omul lisus, împăratul nostru, a
murit sus pe cruce
pentru dragostea noastră. Tăceţi, deci! închideţi preoţi
bisericile, ascundeţi
în partea cea mai dinăuntru a altarului pe cel răstignit
şi crucea; să nu se
audă, să nu se arate un astfel de lucru şi să se bucure
duşmanii credinţei.
Dar cum? Să purtăm de te un capăt la altul al oraşului
crucea, să purtăm pe
străzi şi prin pieţe pe cel răstignit, să propovăduim pe
faţă că 
acela a primit pentru noi o moarte astfel de dureroasă şi de insultătoare, iar noi, în afară de pompa de
dinafară, să nu arătăm faţă de El
nici
un semn de durere de inimă, de evlavie adevărată, de dragoste şi de
mulţumire? Ce vor zice atunci Evreii, care L-au
răstignit? Vor zice în
adevăr:
creştinii cred că acela este Fiul lui Dumnezeu; creştinii mărturisesc
că aeela a fost răstignit pentru dragostea lor;
dar fac numai atâta pentru
Binefăcătorul
lor? Una din două: sau nu este aşa după Cum cred creştinii,
sau înşişi creştinii nu-L cred cu adevărat. „Dacă
este Fiul lui Dumnezeu să
se
pogoare acum de pe cruce, şi vom crede în El”
(Matei, XXVII, 40; Marcu, XV,
30).

a vor huli şi acum evreii, ca şi atunci pe
timpul patimilor lui Hristos; aşa îşi vor
bate joc de făţărnicia creştinilor. Pentru aceea, va spun
din nou, mai bine închideţi preoţi
bisericile, ascundeţi crucea şi pe cel

răstignit.
Să nu se aţâţe, să nu se audă una ca asta, ca să nu se bucure
duşmanii credinţei: „Ga
să nu se bucure fiicele celor de alt neam”
(II
împ.
1,20). Prin urmare să nu se mai facă în Vinerea csa mare obişnuita procesiune, litanie şi
cortegiu,.care se face în fiecare an? Am spus-o. Dar pentru că aşa
vreţi, facă-se! Dar
să se facă cum trebuie: cum sunt cele ce se văd, aşa să
fie cele ce se fac;
cum este evlavia cea de dinafară, aşa să fie şi evlavia cea
de dinlăuntru. Cu
lumânări şi cu făclii să se aprindă în inima noastră dragostea pentru Acela
care a murit pentru dragostea noastră. De la
cununa lui de spini, să luăm umilinţă
şi zdrobire de inimă; de la rănile lui
să luăm
îndemn, spre a ne înfrâna trupul; de la crucea lui să învăţăm
răbdarea; de la
moartea Jui să înţelegem ce mare rău este păcatul. Ziua
Vinerii celei mari
să fie ziua pocăinţei noastre. Procesiunea să fie arătare
de fapte bune,
evlavie sufletească, vieţuire curată. Dacă se face aşa, poate
să se facă
procesiune.

 

                         PARTEA A DOUA

 

Se pare că nu este artă mai grea decât arta de a ghici. Sunt însă unele lucruri pe care le
ghicesc uşor. Vreţi să ghicesc ce aveţi în mintea voastră
toţi câţi sunteţi
aici? Gândiţi unul şi acelaşi lucru: adică că eu, după ce am,
făcut prima parte a
predicii, am s-o fac şi pe a doua. Nu-i aşa că am ghicit?
Astăzi însă nu
mai’spun altceva. Pentru măreţia zilei, m-am gândit să nu
vă ţin timp mult.
Mergeţi deci în pace_şi vă aştept în Vinerea cea Mare să ascultaţi
înfricoşătoarea şi mântuitoarea patimă.

(
Predici şi Didahii de Ilie Miniat- trad.de pr. Prof. Dumitru Fecioru)

Postat in Predica zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.